Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie

Toegang tot Langdurige Zorg (Leonie Dronkert)

Mijn onderzoek richt zich op het proces van beoordeling en toekenning van het recht op langdurige zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is het onafhankelijk orgaan dat verantwoordelijk is voor de objectieve evaluatie van individuele zorgbehoeften.

Leonie Dronkert

Middels de procedure van zorgindicatie doet het CIZ onderzoek naar deze behoefte om te kunnen beslissen welke zorgarrangementen mensen recht op hebben. Deze procedures zijn gestoeld op uniforme criteria die de basis vormen voor een reeks categorieën: Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s). Deze categorieën omschrijven de specifieke vorm van zorg die iemand nodig heeft en verlenen hier tevens de toegang toe. Mijn eigen werkervaring in de ouderenzorg heeft mijn belangstelling gewekt voor het categoriseren en toekennen van objectieve waarden aan individuele zorgbehoeften. Omdat zorg altijd over mensen gaat ben ik geïnteresseerd in het sociale proces dat vooraf gaat aan een zorg indicatie. Mijn interesse gaat uit naar de manier waarop mensen in de praktijk worden getoetst, geëvalueerd en gecategoriseerd in het proces van zorgindicatie. Hoe zorgen professionals en zorgvragers ervoor dat het indicatiebesluit de lading van een individuele zorgbehoefte kan dekken? Met andere woorden: hoe wordt er gezorgd dat praktijk en regels niet te ver van elkaar af komen te liggen?

Verder wil ik de invloed onderzoeken van recentelijke beleidsveranderingen op dit proces. Met de vervanging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten door de Wet Langdurige Zorg(Wlz), de Zorgverzekerings Wet (Zvw), de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er de afgelopen jaren veel veranderd in de organisatie van zorg. Met de introductie van de Wmo is een deel van de verantwoordelijkheid voor de indicatie van zorg ‘verhuisd’ naar gemeenten en zorgverzekeraars. Het CIZ is sinds 1 januari 2015 enkel nog verantwoordelijk voor degenen die onder de regelingen van de Wet Langdurige Zorg vallen. Als onderzoeker ben ik geïnteresseerd in de manier waarop deze veranderingen effect hebben op het werk van het CIZ.

Om deze kwesties te onderzoeken zou ik graag het proces van indicatie op de voet volgen. Door in gesprek te gaan met zowel professionals van het CIZ als zorgvragers en hun naasten hoop ik erachter te komen op welke manier uniforme criteria in de praktijk worden gepraktiseerd. Met dit onderzoek hoop ik beleid en de alledaagse werkelijkheid van zorg en ziekte dichter bij elkaar te brengen. 

Gepubliceerd door  AISSR

5 juni 2017