Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het onderzoek van het Partnership werd tussen 2013 en 2017 gefinancierd door de bijzondere leerstoel Langdurige Zorg en Dementie, die in het leven is geroepen door het Gieskes Strijbisfonds, dat een impuls wilde geven aan de care-kant van dementie. De opdracht was om blijvende veranderingen in de praktijk te verwezenlijken, die de kwaliteit van leven van mensen met dementie en naasten ten goede zouden komen.

Het fonds werd aangevuld door het ministerie van VWS, zorgorganisatie Cordaan, academische leerwerkplaats het Ben Sajet Centrum en de UvA. Naast de leerstoel werden zes promovendi, een universitair docent (UD ) en een universitair hoofddocent (UHD) aangesteld. Het onderzoek van het Partnership bestaat uit twee segmenten: de Antropologie van de Zorg aan de UvA en de organisatie TAO of Care.

 • Antropologie van de Zorg

  Antropologie van de Zorg is een onderzoeksgroep aan de UvA waarin antropologen met een gedeelde onderzoeksinteresse samenkomen. Dit zijn de zes onderzoekers die begonnen als promovendi in het dementieproject en andere antropologen van de UvA die onderzoek doen naar de zorg.

  De groep heeft drie inhoudelijke, deels overlappende zwaartepunten:

  1. Langdurige zorg
  2. Dementie en veroudering
  3. Global care

  De groep is gericht op het ontwikkelen van inhoudelijke kennis en werkvormen waarin deze kennis kan worden gedeeld met de praktijk.

  Interdisciplinair

  Wij maken onderdeel uit van een bondgenootschap van onderzoekers die de langdurige zorg in den brede bestuderen. Dit Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie werkt onder de hoede van de vakgroepen Sociologie en Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, maar wil ook nadrukkelijk samenwerken met andere disciplines (zoals de medici van het AMC) en vooral ook met de praktijk.

  Een innovatieve aanpak

  Het innovatieve van onze aanpak is de antropologische werkwijze en de nauwe verbintenis met de praktijk. Het is voor het eerst dat in Nederland zulk grootschalig onderzoek naar dementie vanuit een antropologische invalshoek wordt verricht.

  Het onderzoeksprogramma is bewust niet ondergebracht bij geneeskunde, bij psychogerontologie of gezondheidswetenschappen. Juist door dementie vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief te benaderen, verkrijgen wij verrassende nieuwe inzichten. Onderzoek dat zich verplaatst in het patiënten perspectief en zo breed is opgezet dat het in feite een maatschappelijk vraagstuk belicht, is tot op heden nog niet uitgevoerd.

 • TAO of Care

  Anne-Mei The zette naast het promotieonderzoek haar eigen etnografische onderzoek op, waarvoor ze mensen met dementie en hun naasten volgt vanaf de diagnose tot na het overlijden. Onder de naam TAO of Care heeft Anne-Mei The een drietal initiatieven opgestart om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren.

  Sociale Benadering Dementie - De Sociale Benadering Dementie staat voor een gelijkwaardige samenhang tussen het medische, psychologische en sociale domein. De benaming ‘Sociale Benadering’ benadrukt het belang van de sociale context, de omgeving, en dat de focus niet alleen op het individu moet liggen. Lees hier meer.

  Social Trials - Social Trials worden ontwikkeld met behulp van de Sociale Benadering Dementie. De achterliggende gedachte van de Social Trials is dat er naast de noodzakelijke medische begeleiding en zorg, standaard aandacht moet worden besteed aan de (interne en externe) leefwereld. Dat er aandacht moet zijn voor de psychologische- en sociale impact die dementie heeft op het alledaagse functioneren van mensen met dementie en hun naasten. Binnen de Social Trials wordt de focus gelegd op het persoonlijke netwerk van mensen met dementie. Het startpunt is dat bij adequate psychosociale begeleiding van dit netwerk het ziekteproces voor allen draaglijker wordt. De verwachting is dat het systeem vitaler blijft, waardoor mensen met dementie prettiger thuis kunnen wonen en daarmee ook langer thuis kunnen wonen. En dat naasten minder uitgeput raken en er minder beroep wordt gedaan op medische ondersteuning. Door het inzetten van tijdige begeleiding die beter aansluit bij de werkelijke behoeften van mensen met dementie en naasten neemt de levenskwaliteit toe en kunnen crisis worden voorkomen.

  School of care - Om de visie op goede zorg vanuit de Sociale Benadering in de praktijk te brengen, biedt het School of Care-team advies en scholing. Tijdens interactieve colleges worden zorgprofessionals, gemeenten, beleidsmakers én mantelzorgers opgeleid in het toepassen van de Sociale Benadering.